Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Máme odpovede, s.r.o. je prevádzkovateľom tejto stránky. Údaje tu poskytnuté používa len za účelom vybavenia objednávok a platieb.

Ak máte otázky či pripomienky, kontaktujte nás a my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Knihy predáva: Máme odpovede, s.r.o.

Návštevník stránky www.scientologiakosice.sk týmto udeľuje Prevádzkovateľovi stránky (Máme odpovede, s.r.o.) súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu osobných údajov, ktoré poskytne pri vypĺňaní objednávkového formulára (ďalej len „osobné údaje“) za účelom vybavenia objednávok a platieb a za účelom komunikácie s Návštevníkom stránky prostredníctvom kontaktného formulára a to súhlas podľa Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Návštevník tiež potvrdzuje, že osobné údaje sa zhodujú so skutočnosťou, sú úplné, pravdivé a presné a v prípade akejkoľvek zmeny osobných údajov je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť Sprostredkovateľovi na adresu info@dianetikakosice.sk Súhlas so spracovaním týchto osobných údajov udeľuje Návštevník dobrovoľne. Návštevník je oprávnený tento súhlas písomne odvolať doručením písomného oznámenia o odvolaní súhlasu. Návštevník nie je oprávnený odvolať súhlas skôr ako bude splnený účel spracovania a poskytnutia osobných údajov bližšie špecifikovaný vyššie. Návštevník potvrdzuje, že pred získavaním osobných údajov bol zo strany Prevádzkovateľa informovaný o skutočnostiach uvedených v Zákone č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytovať súkromné údaje vrátane osobných údajov podľa ust. Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov  používateľa žiadnej tretej strane, ibaže tak ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis a/alebo na základe oprávnenej žiadosti orgánu verejnej správy.