ARK trojuholník

Každý vrchol ARK trojuholníka je závislý na ďalších dvoch a každé dva sú závislé na treťom. Nemôžeme odstrániť jeden, bez toho, aby sme neodstránili ostatné dva a nemôžeme obnoviť jeden, bez toho, aby sme neobnovili druhé dva. Má to aj svoju pozitívnu stránku. Človek môže obnoviť akýkoľvek z vrcholov trojuholníka tým, že obnoví ktorýkoľvek z jeho ďalších iných vrcholov.

     Vzťahy medzi jednotlivými vrcholmi trojuholníka sa stanú okamžite zrejmé, len čo sa človek spýta: „Pokúšali ste sa niekedy hovoriť s rozhnevaným mužom?“ Bez vysokého stupňa náklonnosti a bez nejakého základu, na ktorom sa dá vybudovať súhlas, neexistuje komunikácia. Bez komunikácie a bez nejakého základu, na ktorom sa dá vybudovať emocionálna reakcia, nemôžeme dosiahnuť realitu. Bez nejakého základu, na ktorom sa dá vybudovať súhlas a komunikácia, nemôžeme získať afinitu. To je dôvod, prečo nazývame tieto tri veci trojuholníkom. Dokiaľ nemáme dva vrcholy trojuholníka, nemôžeme získať tretí. Pokiaľ si želáme získať akýkoľvek vrchol tohto trojuholníka, musíme tiež vziať do úvahy oba ďalšie vrcholy.

     Tento trojuholník nie je rovnostranný. Afinita a realita sú omnoho menej dôležité ako komunikácia. Dá sa povedať, že trojuholník začína komunikáciou, ktorá vyvoláva afinitu a realitu.

     Pretože každý z týchto troch aspektov existencie je závislý na ostatných dvoch, čokoľvek, čo ovplyvňuje jeden z nich, bude tiež podobne ovplyvňovať ostatné dva. Je to veľmi náročné zažiť prevrátenie afinity, bez toho, aby sme tiež neutrpeli zablokovanie komunikácie a nasledujúce zhoršenie reality.

     Pozrime sa na mileneckú hádku: jeden z páru ponúka afinitu istým spôsobom druhému. Táto afinita je druhým prevrátená alebo na ňu nereaguje. Prvý milenec sa cíti urazený a začne prerušovať komunikáciu. Druhý milenec nerozumie tomuto prerušeniu, cíti sa tiež urazený a prehlbuje porušenie komunikácie ešte viac. Oblasť zhody medzi tými dvoma sa samozrejme zmenšuje a realita ich vzťahu začne upadať. Vzhľadom k tomu, že už sa nezhodnú na realite, je medzi nimi menšia možnosť afinity a špirála nezadržateľne klesá.

Afinita, realita a komunikácia tvoria trojuholník ARK, ktorého každý vrchol je závislý na ostatných dvoch. To sú zložky, z ktorých sa skladá porozumenie.

Afinita, realita a komunikácia tvoria trojuholník ARK, ktorého každý vrchol je závislý na ostatných dvoch. To sú zložky, z ktorých sa skladá porozumenie.

     Existujú tri spôsoby, ako zmeniť smer tejto špirály. Jedna vedie cez zvýšenie úrovne nevyhnutnosti (situácia, kedy sa jedinec dostáva hore vlastným úsilím, ako napr. v stave núdze) jedinca. Ďalší je zásahom nejakého vonkajšieho prvku, ktorý obidvoch milencov dovedie k zhode či komunikácii. Tretím spôsobom je použitie scientologického procesingu.

     Scientologický procesing je systematická činnosť s presnými postupmi. Je to veľmi ojedinelá forma osobného poradenstva, ktorá pomáha jedincovi pozrieť sa na vlastný život a zlepšiť jeho schopnosť čeliť tomu, aký je a kde sa nachádza.

     Pokiaľ sa nepoužije jeden z týchto troch spôsobov, ako obrátiť špirálu, nakoniec celá realita vzťahu, ktorá vznikla medzi oboma milencami, zmizne a celková realita týchto dvoch ľudí, ich celková schopnosť komunikovať a ich schopnosť afinity budú narušené.

     Našťastie táto špirála funguje oboma smermi. Čokoľvek zvýši úroveň afinity, zvýši tiež schopnosť komunikácie a zlepší vnímanie reality.

     Zamilovanosť je dobrým príkladom zvýšenia schopnosti komunikovania a prehĺbenia zmyslu pre realitu, spôsobeného náhlym nárastom afinity. Pokiaľ sa vám to niekedy stalo, spomeňte si na úžasnú vôňu vzduchu, ako príjemne ste cítili pevnú pôdu pod nohami, ako hviezdy žiarili jasnejšie a ako ste sa znenazdania dokázali vyjadrovať.

     Pokiaľ ste niekedy boli sami a špirála klesala, obyčajné zazvonenie telefónu a to, že ste počuli hlas priateľa, zastavilo pokles špirály zvýšenou komunikáciou. To platí zvlášť v prípade, pokiaľ je tento priateľ človekom, s ktorým sa dokážete ľahko rozprávať, a zdá sa, že rozumie komunikácii, ktorú sa mu snažíte odovzdať. Po takej skúsenosti si pravdepodobne uvedomujete, že máte oveľa väčší záujem o svet okolo vás (realita) a že vo vás narástol pocit afinity.

     Vojenská dopravná loď sa pomaly približovala ku Golden Gate Bridge (prvý most v prístave San Francisco) a bola plná vojakov, ktorí strávili niekoľko mesiacov za morom. Ako sa loď približovala k mostu, celá posádka stíchla, až nakoniec vôbec nik neprehovoril. Náhle, ako na vopred dohovorený signál, práve keď predná časť lode podplávala most, muži vybuchli do náramného jasotu, ktorý sa niesol po celej dĺžke lode, preplávajúcou pod mostom. Naraz spolu všetci začali vzrušene hovoriť. Muži, ktorí sa sotva poznali, sa navzájom potľapkávali po chrbtoch ako bratia. Amerika sa pre týchto mužov stala opäť viac reálnou a komunikácia a afinita sa náhle zvýšila. A ako rýchlo!

ARK človeka môže byť na nízkej úrovni . . .

ARK človeka môže byť na nízkej úrovni ...

 

...ale môže rýchlo narásť komunikáciou od niekoho s kým má vysoké ARK

…ale môže rýchlo narásť komunikáciou od niekoho s kým má vysoké ARK.

     Afinita, realita a komunikácia sú časti každodenného života – od školákov cez rodinné vzťahy až k zvládnutiu národa. Neznalosť ich existencie a použitia je veľmi rozšírená; inak by človek nebol pohlcovaný dennými správami o búrkach, sporoch a utrpeniach vďaka nedostatku porozumenia.

     Ale obyčajná znalosť týchto zložiek človeka nikam nedostane. Musia byť použité. Ale ako to urobiť?

Ako zvýšiť ARK?

Hlavné použitie ARK je na zvýšenie afinity, reality a komunikácie a teda porozumenia medzi jedným a druhým človekom. Ako by človek rozprával s niekym iným?

Hlavné použitie ARK je na zvýšenie afinity, reality a komunikácie a teda porozumenia medzi jedným a druhým človekom. Ako by človek rozprával s niekym iným?

 

Spôsob ako to urobiť je nastoliť realitu nájdením niečoho ohľadom čoho môžete obaja súhlasiť.

Spôsob ako to urobiť je nastoliť realitu nájdením niečoho ohľadom čoho môžete obaja súhlasiť.

 

Potom sa pokúsite udržať takú vysokú úroveň Afinity ako len viete tým, že si budete uvedomovať niečo, čo sa vám na tom druhom človeku páči.

Potom sa pokúsite udržať takú vysokú úroveň Afinity ako len viete tým, že si budete uvedomovať niečo, čo sa vám na tom druhom človeku páči.

 

Všetky tri vrcholy ARK trojuholníka boli nastolené a teraz ste schopný s ním hovoriť. Porozumenie bude možné pretože tri časti života - afinita, realita a komunikácia - sú prítomné.

Všetky tri vrcholy ARK trojuholníka boli nastolené a teraz ste schopný s ním hovoriť. Porozumenie bude možné pretože tri časti života – afinita, realita a komunikácia – sú prítomné.

 

| Predchádzajúca | Obsah | Nasledujúca strana |


Zistite viac v brožúre
Z čoho sa skladá porozumenie

Porozumenie-trojuholnik-ark (1)