Asist na človeku v bezvedomí

     Osobe, ktorá je v bezvedomí a dokonca i osobe, ktorá sa nachádza v dlhotrvajúcej kóme, sa dá pomôcť procesom, ktorý sa nazýva „asist na človeku v bezvedomí“. Týmto asistom môžete pomôcť priviesť osobu ku komunikácii s vami a s jej okolím a tým ju priviesť z bezvedomia späť k životu a žitiu. Je jednoduché naučiť sa tento asist a vykonávať ho.

Teória

     Teória, prečo asisty fungujú, obsahuje tri faktory. Prvým je kontrola a riadenie pozornosti Druhým je miesto. Tretím je čas. Zranená alebo chorá osoba zostáva zranená alebo chorá, pretože niečo nie je v poriadku s každým z týchto troch faktorov. Jej pozornosť nie je pod žiadnou kontrolou, myšlienkami je umiestnená niekde inde a nie je v prítomnom čase. Je v minulosti. Problémom človeka, ktorý chce pomôcť asistom je, ako kontrolovať pozornosť osoby, priviesť ju sem a do prítomného času. Tým, že necháte osobu v bezvedomí dotýkať sa predmetu v blízkosti ako podušky, podlahy alebo jej tela (bez toho, aby ste sa bolestivo dotýkali zranenej časti tela), môžete pomôcť priviesť jej pozornosť pod kontrolu a priviesť ju do prítomného času. Je to veľmi jemný proces, ale jeho účinky sú ďalekosiahle.,

Postup

     1. Vezmite ruku osoby jemne do svojej ruky a povedzte jej: „Pomôžem ti, aby si sa uzdravil(a).“

     2. Zadajte povel: „Vnímaj tento______(predmet)“. Opatrne pohnite jej rukou a pritlačte ju na nejaký predmet, a poskytnite jej krátku chvíľu na to, aby ho vnímala. Použite prikrývky, podušky, postele atď. Nečakáte na odpoveď, ale necháte osobe chvíľu, aby predmet vnímala. (Neverte tomu, že ľudia v bezvedomí nie sú schopní myslieť alebo si byť akokoľvek niečoho vedomí. Thetan je málokedy v bezvedomí bez ohľadu na to, čo jeho telo robí alebo nerobí.)

     3. Dajte osobe potvrdenie.

     4. Zadajte jej ďalší povel a pohnite rukou osoby, aby sa tak dotkla iného predmetu.

Napríklad:

„Vnímaj túto prikrývku.“

(Osoba, ktorá vykonáva asist, položí ruku osoby v bezvedomí na prikrývku.)

(Pauza)

„Ďakujem.“

„Vnímaj túto podušku.“

(Osoba, ktorá vykonáva asist, pohne rukou osoby v bezvedomí a položí ju na podušku.)

(Pauza)

„Ďakujem.“

A tak ďalej.

     5. Pokračujte v zadávaní povelu, pohybovaní rukou k ďalšiemu predmetu a potvrdzovaní

     6. Keď osoba opäť nadobudne vedomie, skončíte slovami: „Koniec asistu.“

     Ak dávate asist osobe, ktorá je v kóme, budete možno potrebovať viac sedení na to, aby ste ju priviedli späť k vedomiu. Čo v takomto prípade sledujete ako signál na ukončenie sedenia, je zlepšenie stavu osoby. Existujú rôzne indikátory, ktoré vám napovedia, že ste dosiahli zlepšenie. Osoba napríklad ľahšie dýcha, farba jej pokožky sa zlepši; vyzerá jednoducho lepšie alebo vyzerá, že sa cíti pohodlnejšie ako na začiatku sedenia. Sledujte veľmi pozorne tieto indikátory. Ukazujú, že dosahujete pokrok. Keď u osoby dosiahnete zlepšenie, skončite slovami: „To je pre dnešok všetko“ a dajte jej vedieť, kedy jej prídete dať ďalšie  sedenie.

Tým, že docielite, aby sa osoba, ktorá je v bezvedomí, dotýkala blízkych predmetov ako je poduška, prikrívka alebo jej telo, môžete pomôcť priviesť jej pozornosť pod kontrolu a priviesť ju do prítomnosti a späť k životu a žitiu.

Tým, že docielite, aby sa osoba, ktorá je v bezvedomí, dotýkala blízkych predmetov ako je poduška, prikrívka alebo jej telo, môžete pomôcť priviesť jej pozornosť pod kontrolu a priviesť ju do prítomnosti a späť k životu a žitiu.

Signalizačný systém pomocou ruky

     Na to, aby ste osobe v bezvedomí mohli dávať otázky a ona na ne bola schopná odpovedať „áno“ alebo „nie“, je možné dohodnúť si s ňou signalizačný systém. Signalizačný systém je jednoduchý: vezmite jemne ruku osoby do vašej ruky tak, aby ju mohla stlačiť. Povedzte jej: „Môžeš mi odpovedať stlačením ruky. Stlač raz pre áno a dvakrát pre nie.“ Potom môžete dávať jednoduché otázky, aby ste zistili, či ste dosiahli zlepšenie: „Počuješ ma?“ alebo „Vieš, kde si?“ Osoba zvyčajne napriek bezvedomiu, i keď slabo, odpovie. Pokiaľ nedostanete odpoveď alebo je odpoveď negatívna, pokračujte v asiste.

     Tento systém je zvlášť užitočný, ak dávate asist niekomu, kto je v kóme. Povedzme, že v priebehu asistu zaznamenáte u osoby zmenu, ako napríklad chvenie alebo mračenie očných viečok. Na tomto mieste môžete použiť signalizačný systém tak, že sa spýtate: „Cítiš sa o niečo lepšie?“ alebo „Vieš, kde si?“ Ak uvidíte, že sa stav zlepšil, ukončite sedenie, inak pokračujete, pokiaľ sa stav aspoň trochu nezlepší.

     Iný príklad použitia tohto systému by mohol byť na začiatku asistového sedenia, ktoré dávate niekomu, kto je v kóme a komu poskytujete pravidelné asistové sedenia. Na začiatku takéhoto sedenia môžete ustanoviť signalizačný systém stlačenia ruky a spýtať sa osoby: „Cítiš sa dnes trochu lepšie?“ alebo „Cítiš sa lepšie, ako keď som tu bol naposledy?“ Bez ohľadu na to, akú od- poveď dostanete (okrem toho, keď by sa osoba práve v tomto okamihu vrátila k vedomiu), začnete v poskytovaní „asistu na človeku v bezvedomí“, až kým sa v tomto sedení nedostaví zlepšenie.

     Je možné, že skôr, ako budete môcť začať s asistom, budete možno najskôr musieť uviesť okolie pod vašu kontrolu. Keby ste napríklad dávali asist v nemocnici, museli by ste zaistiť, aby ste neboli pri vykonávaní asistu rušený nemocničným personálom.

     Asist je dokončený, keď osobu privediete späť k vedomiu. To môže nastať celkom rýchlo, alebo to môže vyžadovať mnoho sedení, než to dosiahnete. Vašou úlohou je vytrvať a doviesť každé sedenie k zlepšeniu stavu osoby. Keď opäť nadobudne vedomie, asist je ukončený, ale tým vaša práca s ním nekončí. Znamená to, že teraz môžete prejsť k iným asistom a procesom.

     Tento jednoduchý asist môže priviesť osobu v bezvedomí späť k životu a žitiu. Ak je vykonaný správne, môže byť výsledok najväčším zázrakom, aký kto kedy videl!odpovědí na tuto otázku u dotázané osoby.)

| Predchádzajúca | Obsah | Nasledujúca strana |


Zistite viac v brožúre
Asisty: Pomoc pri chorobách a zraneniach

Asisty