Prečo Asisty fungujú?

V Scientológii je asist niečím, čo podniknete, aby ste pomohli človeku konfrontovať (konfrontovať = čeliť niečomu bez cúvania alebo vyhýbania sa tomu) telesné ťažkosti. Keď dieťa spadne a zraní sa, môže mu asist pomôcť prekonať traumu zo zranenia. Ak človeka boha zuby alebo mu bol  vytrhnutý zub, môže mu asist pomôcť utíšiť bolesť. Keď sú ľudia chorí, asisty môžu zmierniť ich telesnú a duševnú nepohodu a urýchliť uzdravenie. Dokonca i zlomené kosti reagujú na asisty. Tieto a mnohé iné stavy sa dajú zlepšiť použitím postupov, zaradených pod názvom „asisty“.

     Asist teda môže byť opísaný ako scientologický proces, ktorý sa vykonáva, aby zmiernil súčasné ťažkosti. Proces je presný sled pokynov alebo poradie činností, ktoré sa vykonávajú, aby bol dosiahnutý žiadaný výsledok. V materiáloch Scientológie je obsiahnutých mnoho procesov, no asisty tvoria samostatnú skupinu procesov.

     Všetky scientologické procesy sa zameriavajú na širokú škálu stavov, ktoré ovplyvňujú ducha, bytosť samotnú, a dávajú ju do poriadku.

     Duch sa v Scientológii nazýva thetan (čítaj: tétan), čím sa myslí človek sám – nikdy nie jeho telo alebo jeho meno, hmotný vesmír alebo jeho myseľ, alebo čokoľvek iné – je to to, čo si je vedomé, že si je vedomé; identita, ktorou jedinec je. Výraz thetan bol vytvorený preto, aby sa vylúčila akákoľvek možnosť jeho zámeny so staršími, neplatnými predstavami. Pochádza z gréckeho písmena theta, ktoré Gréci používali ako označenie myšlienky alebo možno ducha, ku ktorému bolo pridané písmeno n na vytvorenie podstatného mena moderným štýlom, akým sa tvoria nové výrazy v inžinierstve. (Platí to pre angličtinu, lebo slovo „thetan“ bolo odtiaľ prevzaté do slovenčiny.)

     Pravdepodobne najväčším objavom Scientológie a jej najvýznamnejším príspevkom k ľudskému vedeniu je oddelenie a popis ľudského ducha a práca s ním. V Scientológii sa dá predviesť, že to, čím je osoba či osobnosť, je podľa svojej vlastnej vôle oddeliteľné od tela a mysle bez toho, aby to malo za následok telesnú smrť alebo duševnú poruchu.

     V minulých dobách existovali značné spory, ktoré sa týkajú ľudského ducha alebo duše, a rôzne pokusy ovládnuť človeka boli úspešné vzhľadom k jeho takmer úplnej nevedomosti vlastnej totožnosti. Tak, ako viete, že v tomto okamihu ste tam, kde ste, tak by ste vedeli, keby ste vy, duchovná bytosť, boli oddelený od vašej mysle a tela. Človek, ktorému chýbala scientologická technológia, to neobjavil skôr, nakoľko mal veľmi malú predstavu o oddeliteľnosti od svojej mysle a tela; preto sám seba považoval, prinajmenšom čiastočne, za myseľ a telo. Celý kult komunizmu bol založený na fakte, že človek žije len jeden život, že neexistuje žiadny život po smrti a že jedinec nemá žiadny náboženský význam. Človek všeobecne bol blízko tomuto stavu prinajmenšom posledných sto rokov. Tento stav má veľmi nízku úroveň, pretože vylučuje akékoľvek sebapoznanie.

     Thetan (duch) je opísaný v Scientológii tak, že nemá žiadnu masu (masa = hmota ako materiál, zhluk hmoty), žiadnu vlnovú dĺžku, žiadnu energiu a žiadny čas alebo umiestnenie v priestore. Thetan môže získať akúkoľvek z týchto charakteristík pomocou svojho uvažovania alebo postulátu. (Postulát, jednoducho povedané, je rozhodnutie, že sa niečo stane.)

     Duch teda nie je vec. Je tvorcom vecí.

     Duchovnými prostriedkami, ktoré sú však práve tak presné ako matematika, je možné v Scientológii napraviť veľké množstvo zlých stavov v živote. Choroby a telesné zlyhania možno rozdeliť do dvoch všeobecných skupín. Po prvé tie, ktoré pochádzajú z priameho pôsobenia ducha na komunikačnej sieti života alebo tela, a po druhé tie, ktoré sú spôsobené narušením štruktúry tela výhradne fyzickými príčinami.

     Výraz psychosomatický znamená, že myseľ robí telo chorým alebo, že choroby boli fyzicky vytvorené v tele poruchou mysle. Psycho sa vzťahuje na myseľ a somatický na telo.

Môže byť demonštrované, že osoba nie je telo, ale v skutočnosti je duchovná bytosť. V Scientológii ju nazývame thetan.

Môže byť demonštrované, že osoba nie je telo, ale v skutočnosti je duchovná bytosť. V Scientológii ju nazývame thetan.

     Stav, keď je človek nešťastný, neschopný sa uzdraviť a psychosomatické choroby (ktoré tvoria asi 70 percent chorôb človeka) sa najlepšie zvládnu priamym oslovením thetana. Choroby, spôsobené známymi baktériami a zranenia pri nehodách sa najlepšie liečia lekárskymi prostriedkami. Tieto choroby jednoznačne spadajú do oblasti medicíny a nepatria do odboru Scientológie, i keď nehody, choroby a bakteriálne infekcie sú skoro vo všetkých prípadoch vopred určené zlyhaním ducha a rozrušením. A stavy pri nehodách sú akýmkoľvek zlyhaním ducha určite predĺžené.

     Máme tu teda oblasť medicíny, ktorá sa ujíma bezprostredného zranenia, takých chirurgických zákrokov ako je pôrod alebo akútna infekcia a veci ako sú modriny a odreniny spôsobené pri nehodách, rovnako ako podávanie liekov a antibiotík, aby sa predišlo smrti pacienta v krízovej situácii. To je úloha medicíny.

     Kde je tendencia k ochoreniu alebo zraneniu, alebo kde sa choroba alebo zranenie predlžujú, kde skľúčenosť a starosti spôsobujú duševné alebo fyzické rozrušenie, to je to, čím sa zaoberá Scientológia. Pretože také veci sa najlepšie vyliečia alebo sa im najlepšie predíde, alebo sa najlepšie napravia tým, že sa priamo a bezprostredne obrátime na thetana a jeho pôsobenie na telo.

     Jedinou naozaj liečivou silou v tomto vesmíre je duch. V Scientológii bola táto pravda ukázaná s väčšou dôkladnosťou a dokázaná s oveľa väčšou presnosťou než také vedy ako napríklad fyzika, matematika atď. Scientológ môže pomôcť človeku k zdraviu a šťastiu jednoducho tým, že sa obracia na ľudského ducha.

 

| Predchádzajúca | Obsah | Nasledujúca strana » |