Čo je cieľ človeka?

Dlho sa pátralo po cieli človeka, najmenšom spoločnom menovateli všetkých jeho činností, po dynamickom princípe jeho existencie. Keby sa takáto odpoveď našla, nevyhnutne by z nej vyplývalo veľa ďalších odpovedí. Vysvetlila by všetky javy správania, viedla by k riešeniu hlavných problémov človeka a predovšetkým by mala prinášať výsledky.

Takáto odpoveď bola objavená. Znie:

Dynamickým princípom existencie je prežitie.

Za cieľ človeka môžeme považovať nekonečné prežitie. Dá sa dokázať, že človek, ako forma života, sa pri celej svojej činnosti podriaďuje jedinému príkazu: „Preži!

To, že človek prežíva, nie je nová myšlienka. Nová myšlienka je, že človek je motivovaný jedine prežitím.

„To, že jeho jediný cieľ je prežiť, ešte neznamená, že je najlepším mechanizmom prežitia, ku ktorému život zatiaľ dospel alebo ktorý vyvinie. Cieľom dinosaura bolo tiež prežitie, a napriek tomu už tento tvor neexistuje.

Uposlúchnutie tohto príkazu „Preži!“ neznamená, že každý pokus urobiť to, je rovnako úspešný. Meniace sa prostredie, mutácia (zmena formy alebo povahy niečoho) a veľa iných vecí pôsobí proti každému organizmu, ktorý dosahuje spoľahlivú techniku alebo formu vhodnú pre prežitie.

Aké by boli optimálne vlastnosti pre prežitie rôznych životných foriem? Tieto formy by museli mať rôzne základné vlastnosti, ktoré by sa odlišovali v jednotlivých druhoch, tak ako sa od seba líšia jednotlivé prostredia.

Toto je dôležité, pretože v minulosti sa bral len malý ohľad na to, že vlastnosti vhodné pre prežitie jedného druhu nemusia byť vhodné pre prežitie iného druhu.

Metódy prežitia môžeme zhrnúť do nasledujúcich kategórií: potrava, ochrana (obranou a útokom) a rozmnožovanie. Neexistujú žiadne životné formy, ktorým by chýbalo riešenie pre tieto problémy. Každá životná forma sa mýli tak či tak tým, že sa drží určitej charakteristiky príliš dlho alebo vyvinie vlastnosť, ktorá môže viesť k jej zániku. Ale výsledky vývoja, ktoré sú príčinou úspešnosti životnej formy, sú oveľa efektívnejšie ako vývojové chyby. Prírodovedci a biológovia stále analyzujú charakteristiky rôznych foriem života a zisťujú, že tieto vývojové zmeny sú riadené skôr potrebou ako rozmarom. Zvierajúce zámky mušle alebo desivé obrázky na krídlach motýľa, majú svoju hodnotu práve vo zvýšení šance na prežitie.

Ciele človeka pochádzajú teda z jediného cieľa – a to cieľa prežiť pomocou dobývania hmotného vesmíru. Nakoľko prežíva úspešne, sa meria prežitím všetkých.

| Predchádzajúca | Obsah | Nasledujúca strana » |