Keď som ako Scientológ začínal, urobil som si niekoľko krát zaujímavý test. Povedal som človeku nejaké poznatky zo Scientológie bez toho, aby som sa mu zmienil o tom, že TO JE Scientológia. Reakcie boli zaujímavé – a na 100% rovnaké! Všetci boli užasnutí a chceli vedieť viac. Čas od času si tento test opakujem, je to veľmi zaujímavé sledovať. Ak potom uvediem zdroj, tak nasledujú tri typy následných akcií:

  1. Ak ide o človeka, ktorý a) počul o Scientológii niečo negatívne a b) nedisponuje dostatočnou sebadôverou a istotou ohľadom vlastného úsudku – ZASPÄTKUJE a nechce sa o tom už baviť (prípadne začne útočiť).
  2. Ak ide o človeka, ktorý a) o Scientológii nikdy nepočul a b) nemá dostatočnú sebadôveru a istotu ohľadom toho, čo sám pozoruje – NAJPRV JE NATEŠENÝ, ŽE NAŠIEL NIEČO, ČO MU POMÔŽE, ale kvôli nízkej sebadôvere potrebuje poznať názor niekoho ďalšieho a aj keď nájde hoci i anonymný názor nejakého kritika, uverí skôr jemu a následne ZASPÄTKUJE.
  3. Ak je to človek, ktorý sám sebe verí a vie, že sa môže spoľahnúť aspoň sám na seba, tak či už o Scientológii v minulosti počul alebo nie, IHNEĎ SA ZAUJÍMA A CHCE VEDIEŤ VIAC.

Nie je toto zaujímavý fenomén? Je treba povedať, že Scientológia – aj keď by ju použiť a mať prospech z údajov v nej obsiahnutých mohol mať každý jeden, kto ju použije – je predurčená v prvom rade tým schopným. Keď človek spozná túto technológiu trošku viac, ľahko pochopí prečo je to tak. Nasvädčuje tomu už samotné slovo „sciento-lógia“. Je vytvorené z dvoch latinských výrazov: „scio“ – veda a „logos“ – vedieť, poznať. Scientológia je vedou (alebo znalosťou) o tom ako vedieť. Možno to na prvé počutie môže vyznieť trochu nadnesene alebo teoreticky, ale keď to trošku viac preskúmame, zistíme, že presnejší názov táto relígia ani nemôže mať. Že ide o vedu je veľmi ľahké dokázať. Scientológia nielen pozostáva z presných postupov, ktoré – ak sa aplikujú tak, ako sú popísané – VŽDY dospejeme k rovnakým výsledkom, ale tieto postupy boli aj zostavené na vedeckom základe pokusov, analýz, skúmania, testovania, vylučovania, overovania zisteného, vystavovania extrémnym premenných, atď.

Čo sa týka toho, že by to mala byť veda o znalosti, veda o tom ako vedieť – Scientologická technológia popisuje ako ľudské správanie a zmýšľanie FUNGUJE. A každý človek, ktorý ovláda niečo naozaj dobre vie, že keď vie, ako niečo funguje, dokáže to potom použiť všakovako, neprekvapia ho ani nepredvídané okolnosti, či extrémne podmienky. Scientológ dokáže nielen pochopiť ale aj napraviť akékoľvek (väčšie či menšie) poruchy v medziľudských vzťahoch, dokáže prinavrátiť chuť človeku pôsobiť v nejakej oblasti, dokáže pozdvihnúť nalomenú sebadôveru, zlepšiť schopnosť komunikácie, zvýšiť efektivitu, zväčšiť rýchlosť konania, uvažovania či rozhodovania sa, vie pomôcť pri zotavovaní sa z chorôb, či zranení, vie spôsobiť mentálnu úľavu z toho, čo sa človeku nepodarilo, či z toho, čo urobil niekomu inému ale tiež pozdvihnúť vnímanie zodpovednosti za svoje činy, či etickú úroveň človeka.

Mohol by som takto pokračovať ďalej a ďalej, ale bystrý človek už z vyššie menovaného dokáže uvidieť, že toto by sa dalo aplikovať na široké spektrum problémov nielen jednotlivcov ale celých problémových skupín. To je ostatne aj dôvodom, prečo sa Scientológom všeobecne darí pomerne nadpriemerne, prečo mnohí z nich dokážu generovať vcelku nadpriemerné finančné výsledky, prečo sú jednoducho úspešní. Okrem toho, že aplikujú scientologickú filozofiu sami na sebe, často je vidno, ako túto technológiu používajú v rôznych verejno-prospešných oblastiach (Scientológia sponzoruje a Scientológovia sú aktívni ako dobrovoľníci v mnohých charitatívnych organizáciach zameraných na zlepšovanie spoločnosti ako celku, či jej rôznych problémových segmentov. Scientológovia pomocou aplikácie postupov obsiahnutých v tejto praktickej vede pomáhajú drogovo závislým nielen zbaviť sa závislosti na drogách či alkohole, ale tiež plnohodnotne sa zaradiť do spoločnosti, pomocou odhaľovania pravdy od drogách privádzajú deti a mládež k vlastnému a samostatnému rozhodnutiu nechcieť mať s drogami nič spoločné, propagujú a informujú ľudí o ich ľudských právach (deklarovanými chartou OSN), odhaľujú zločiny proti ľudskosti a ľudským právam páchanými pod rúškom „autoritárstva“ pseudo lekárov, ktorí sú v spoločnosti ešte aj dnes považovaní za „odborníkov na ľudskú psychiku“ (aj keď títo pseudoodborníci tvrdia, že psyché (čo je len latinské slovo pre dušu) neexistuje, pomáhajú znižovať kriminalitu, odstraňovať následky prírodných katastrof, či teroristických útokov, a tak ďalej, a tak ďalej.

O Scientológii sa toho dá popísať veľa, no keďže Scientológia nebola sformovaná žiadnou skupinou ale výhradne jej autorom L. Ron Hubbardom, najlepším prístupom je nespoľahnúť sa na interpretácie jej kritikov, ale pozrieť sa na originál, teda siahnuť na niektorú z kníh, ktorú napísal samotný autor Scientológie.

Ak to človek urobí bez predsudkov, bude mať možnosť získať obraz o tejto vede a jej aplikácii od samotného autora. Aj keď je dnešný svet plný nepoctivosti a podvodov, človek by mal zostať verný aspoň úsudku seba samého a preto mám za to, že po prečítaní nejakej knihy si každý jeden človek dokáže sám zvážiť ako sa mu výklad autora páči, či nepáči.

Autor: Ing. Peter Kokoľus

Pokus so Scientológiou 1

Dobrý deň 👋
hľadáte odpovede?

Prihláste sa na odber emailového týždenníka a začnite cestu k objavovaniu Pravdy (o sebe, o živote...)

Viac o ochrane osobných udajov tu.