Budhizmus vs Scientológia 1

Budhizmus a Scientológia

V oboch filozofiách môže učenec po starostlivom preštudovaní účení oboch smerov nájsť mnoho podobností. Tie najznajvnejšie sú:

Aké sú podobnosti?

1. Zdanlivosť života:

Obe filozofie zdieľajú myšlienku, že fyzický svet a život, ako ho vnímame našimi zmyslami, je zdanlivý. Táto koncepcia naznačuje, že to, čo vidíme, počujeme a čoho sa dotýkame, nie je konečná realita, ale skôr prejav alebo zdanie niečoho hlbšieho. V Budhizme je to vyjadrené prostredníctvom konceptu “Shiki Soku Zeku Ku Soku Ze Shiki”, čo sa prekladá ako myšlienka, že všetko, čo možno vnímať, je v podstate prázdne, čím sa zdôrazňuje ne-substanciálna povaha fyzického sveta.

2. Myseľ a vesmír:

Budhizmus aj Scientológia tvrdia, že vesmíry alebo reality, ktoré jednotlivci zažívajú, sú prejavom mysle. Tento pohľad zdôrazňuje silu mysle pri vytváraní alebo ovplyvňovaní reality a skúseností človeka.

3. Minulé životy a reinkarnácia:

Koncept minulých životov a reinkarnácie je základom viery v oboch relígiách. Scientológia predstavuje koncept thetana (ducha), ktorý prechádza viacerými životmi a má schopnosť vybavovať si minulé životy. Je to podobné budhistickej viere v znovuzrodenie, kde skutky človeka v minulých životoch ovplyvňujú jeho súčasnú situáciu (karma).

4. Duchovné bytosti:

Oba smery považujú jednotlivcov za duchovné bytosti. V Scientológii je to vyjadrené prostredníctvom pojmu thetan, zatiaľ čo v Budhizme, hoci sa výslovne nepoužíva pojem “duchovné bytosti”, sa kladie dôraz na prekonanie fyzickej a iluzórnej povahy existencie s cieľom dosiahnuť osvietenie alebo Nirvánu.

5. Životná sila alebo energia:

Koncept životnej sily alebo univerzálnej energie je prítomný v oboch filozofiách, aj keď sa nazýva inak. Scientologický pojem “theta” sa vzťahuje na životnú silu, podobne ako pojmy v Šintoizme, a na základe toho má podobnosť s budhistickými názormi na energiu a životnú silu.

6. Naplnenie proroctiev:

Myšlienka, že L. Ron Hubbard by mohol byť Metteya (Maitreya), o ktorom Buddha predpovedal, že dokončí jeho dielo. Hoci je viac špekulatívna a vychádza z Hubbardových vlastných výskumov, naznačuje prienik mesiášskych alebo prorockých očakávaní v oboch filozofických tradíciách.

7. Zhrnutie:

Tieto podobnosti odrážajú tematické presahy v chápaní reality, povahy existencie a duchovnej cesty jednotlivcov. Je však dôležité poznamenať, že napriek týmto podobnostiam sa budhizmus a scientológia líšia svojím pôvodom, praxou a širším filozofickým rámcom.
 


 

Aký je hlavný rozdiel medzi učením Budhizmu a učením Scientológie?

Základné učenie Budhizmu sa sústreďuje okolo štyroch vznešených právd a osemdielnej cesty, ktorých cieľom je zastavenie utrpenia jedinca (dukkha) a dosiahnutie stavu oslobodenia a osvietenia skrz meditáciu a mindfulness (všímavosť). Primárne zameranie Scientológie je na duchovnú rehabilitáciu jednotlivca prostredníctvom procesu známeho ako Auditing, ktorého cieľom je zbaviť človeka minulých tráum (engramov), aby po prejdení presne zmapovanej cesty (Tabuľka Klasifikácií a stupňov) dosiahol stav Clear.

Čo je Scientológia

OPIS SCIENTOLÓGIE

Kliknite na obrázok vyššie pre zobrazenie filmu (iba v ENG a iných svetových jazykoch)

SCIENTOLÓGIA JE VEDA o tom, ako poznať odpovede. Je to usporiadaný systém axióm a procesov, ktoré riešia problémy existencie.

Scientológ je špecialista na duševné a ľudské záležitosti.

Scientológia je usporiadaná z pohľadu duše a zahŕňa presnú a použiteľnú definíciu duše, tabuľky a štúdie duše a je schopná zmeniť jej správanie.

Scientológia je založená na desaťtisíce rokov starej tradícii religióznej filozofie a považuje sa za vyvrcholenie hľadania, ktoré začalo védami, taoizmom, budhizmom, kresťanstvom a ďalšími relígiami. Scientológia je gnostické vyznanie, pretože vie, že vie. Táto vlastnosť ju odlišuje od väčšiny jej predchodcov. Scientológia dokáže názorne demonštrovať, že dokáže dosiahnuť ciele, ktoré pre človeka vytyčovali všetky relígie už od nepamäti – múdrosť, dobré zdravie či nesmrteľnosť.

Duchovnými prostriedkami, ktoré sú však zároveň presné ako matematika, sa v Scientológii dá napraviť veľké množstvo nepriaznivých stavov v živote. Choroby a disfunkcie sa dajú rozdeliť do dvoch všeobecných kategórií. Do prvej patria tie, ktoré sú následkom priameho pôsobenia duše na komunikačné systémy života alebo tela, a do druhej tie, ktoré sú spôsobené narušením štruktúry čisto telesnými príčinami. Nešťastie, neschopnosť vyliečiť sa, ako aj psychosomatické choroby (čo je asi 70 percent ľudských chorôb) sa najlepšie liečia bezprostredným oslovením ľudskej duše. Choroby spôsobené známymi baktériami a zranenia počas nehôd sa najlepšie ošetrujú lekárskymi prostriedkami a jasne spadajú do oblasti medicíny a nepatria do poľa pôsobnosti Scientológie; až na to, že nehody, choroby a bakteriálne infekcie sú takmer vo všetkých prípadoch podmienené duševným zlyhaním a rozrušením, a stavy vyplývajúce z nehôd sa jednoznačne predlžujú, keď je prítomná akákoľvek duševná disfunkcia. A preto máme oblasť medicíny, ktorá sa zaoberá naliehavými poraneniami (chirurgické záležitosti ako sú narodenie, akútna infekcia, či pomliaždeniny a odreniny, ktoré sú následkom nehôd), ako aj podávaním liekov a antibiotík, aby sa predišlo úmrtiu pacienta, kým je v krízovej fáze. Toto je úloha medicíny.

Oblasť Scientológie je tam, kde sa vyskytuje náchylnosť na chorobu alebo zranenia, kde sa choroby a zranenia vlečú a kde nešťastie a vnútorné trápenie spôsobujú duševné alebo fyzické rozrušenie, či tam, kde sa chceme zlepšiť alebo skvalitniť komunikáciu alebo spoločenské vzťahy a kde chceme byť v týchto veciach efektívni. Pretože takéto veci sa najlepšie liečia, najlepšie sa im predchádza a najlepšie sa dávajú do poriadku, keď sa obrátime priamo na dušu, jej konanie a rozhodnutia ohľadom chodu jej tela.

Jedinou skutočne terapeutickou silou v tomto vesmíre je duša. V scientológii to bolo demonštrované s väčšou dôkladnosťou a je to realita s väčšou istotou než prírodné vedy a matematika. Scientológ dokáže človeka uzdraviť, urobiť ho šťastným a dať mu osobnú nesmrteľnosť jednoducho tým, že osloví ľudskú dušu.

Človek zhromažďoval materiály na dosiahnutie tohto cieľa už desaťtisíce rokov. Ale dosiahnutie presnosti, ktorou disponuje Scientológia, si vyžadovalo najskôr dôkladné porozumenie rôznym filozofiám a procesom z Ázie a dôslednú indoktrináciu v prírodných vedách a matematike Západu. Dalo by sa povedať, že so Scientológiou sme vstúpili do druhého Veku zázrakov.

V Scientológii bolo objavené – a je to objav, ktorý obstojí aj v tých najnáročnejších vedeckých testoch – že ľudia nie sú telá, ale žijúce jednotky, ktoré riadia svoje telá. V Scientológii voláme túto žijúcu jednotku thetan – tento názov je prevzatý z gréckeho písmena theta, čo je matematický symbol, ktorý v Scientológii používame na označenie zdroja života a života samotného. Touto žijúcou jednotkou je človek, osoba, samotná identita. Tým, že je k nej pridané telo, jej podstata sa mení a dostáva sa do stavu istej nevedomosti o svojom vlastnom stave. Poslaním Scientológie je zvýšiť knowingness tejto duše na takú úroveň, aby opäť vedela, či je a čo robí. V takom stave dokáže thetan svoju schopnosť liečiť použiť tak na svoje telo, ako aj na svoje prostredie a iné telá. Thetan je ten, kto veci stavia a tvorí, thetan je ten, kto dáva formám života a organizmom tvary.

Medzi schopnosti a potenciál thetana patrí aj nesmrteľnosť pri plnom knowingness svojej vlastnej identity. Množstvo času, ktorý strávil na Zemi a množstvo úmrtí, ktorými prešiel, ho priviedli do stavu zabudnutia toho, kým a kde bol. V Scientológii dokáže Scientológ tieto údaje použitím špecifických procesov obnoviť.

„Jedinou skutočne terapeutickou silou v tomto vesmíre je duša. V Scientológii to bolo demonštrované s väčšou dôkladnosťou a je to realita s väčšou istotou než prírodné vedy a matematika.“

~ L. Ron Hubbard, kapitola Opis Scientológie z knihy Nový pohľad na život

lrhsig1

Nový pohľad na život
Klik na obrázok pre viac informácií
Súvisiace články:
Budhizmus vs Scientológia 7

Dobrý deň 👋
hľadáte odpovede?

Prihláste sa na odber emailového týždenníka a začnite cestu k objavovaniu Pravdy (o sebe, o živote...)

Viac o ochrane osobných udajov tu.

Title